Дело T-349/18: Решение на Общия съд от 11 юли 2019 г. — Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „TurboPerformance“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001)