Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10245 — TA Associates/Partners Group/Unit4) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 154/12