/* */

Заключение на генералния адвокат Roemer представено на21 май 1969 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Дело 24-68. Комисия/Италия TITJUR