Насоки (ЕС) 2016/256 на Европейската централна банка от 5 февруари 2016 година относно разширяването на приложното поле на общите правила и минималните стандарти за защита на поверителността на статистическата информация, събирана от Европейската централна банка с помощта на националните централни банки, към националните компетентни органи на участващите държави членки и към Европейската централна банка при изпълнението на надзорните ѝ функции (ЕЦБ/2016/1)