1999/302/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuote-erien fyysisten tarkastusten harventamisesta direktiivin 90/675/ETY mukaisesti tehdyn päätöksen 94/360/EY muuttamisesta [tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1166] (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)