Komisjoni otsus, 30. aprill 1999, millega muudetakse otsust 94/360/EÜ teatavate kolmandatest riikidest imporditavate toodete partiide füüsilise kontrolli sageduse vähendamise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 90/675/EMÜ (teatavaks tehtud numbri K(1999) 1166 all)EMPs kohaldatav tekst