/* */

C/2016/3438 Делегиран регламент (ЕС) 2016/1387 на Комисията от 9 юни 2016 година за изменение на приложение I и приложение III към Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета, след като е сключено споразумение за доброволно партньорство с Индонезия за Схема за разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейския съюз