C/2016/2603 Регламент (ЕС) 2016/691 на Комисията от 4 май 2016 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на добавки в храните в казеинати за хранителни цели (Текст от значение за ЕИП)