Регламент (ЕС) 2016/293 на Комисията от 1 март 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I (Текст от значение за ЕИП)$