TITJUR Решение на Съда от 24 октомври 1973 г. # Carl Schlüter срещу Hauptzollamt Lörrach. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Baden-Württemberg - Германия. # Дело 9-73. Schlüter