Решение на Комисията от 26/02/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7940 - NETTO / GROCERY STORE AT ARMITAGE AVENUE LITTLE HULTON) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)