TITJUR Определение на Съда (първи състав) от 26 март 1980 г. # Robert Buttner, Michel Colin и Gianmario Fassone срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 51/79. Buttner и др./Комисия