Известие на Комисията — Насоки за държавите членки относно подбора на организациите, прилагащи финансови инструменти$