Регламент (ЕО) № 1506/2006 на Комисията от 11 октомври 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета, за да бъдат взети предвид измененията на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа$