Υπόθεση T-463/16: Προσφυγή της 22ας Αυγούστου 2016 — Πορτογαλία κατά Επιτροπής