Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom správnom doklade na prepravu tovaru podliehajúcom spotrebnej dani v režime pozastavenia dane