Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92 της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 1992 περί συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου για την κυκλοφορία, βάσει καθεστώτος αναστολής προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης