Schweizerische Lactina Panchaud Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на7 ноември 1989 г. # Schweizerische Lactina Panchaud AG срещу Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. # Искане за преюдициално заключение: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Германия. # Земеделие. # Дело C-346/88. TITJUR