Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7915 – American Securities / Blount International) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP)