Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7915 — American Securities / Blount International) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)