Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 723/71 на Съвета от 30 март 1971 година за изменение на Регламент № 422/67/EИО, 5/67/Eвратом за определяне на възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията и на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря в Съда на Европейските общности$