Rozporządzenie Rady (WE) NR 2623/97 z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie stosowania art. 6 rozporządzeń (WE) nr 3281/94 i (WE) nr 1256/96 w sprawie wieloletnich systemów ogólnych preferencji taryfowych w odniesieniu do niektórych produktów przemysłowych i rolnych pochodzących z krajów rozwijających się