Регламент (ЕО) № 2623/97 на Съвета от 19 декември 1997 година за прилагане на член 6 от Регламенти (ЕО) № 3281/94 и (ЕО) № 1256/96 относно многогодишни обобщени схеми за тарифни преференции по отношение на някои промишлени и селскостопански продукти с произход от развиващите се страни$