Решение на Комисията от 12 юли 2005 година за изменение на Решение 97/757/ЕО относно установяване на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Мадагаскар по отношение на компетентния орган и образеца на здравен сертификат (нотифицирано под номер С (2005) 2513)Текст от значение за ЕИП. PROPCELEX