Решение на Комисията от 11/01/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7870 - FONDO STRATEGICO ITALIANO / ENI / SAIPEM) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на италианският език е автентичен)