Решение за изпълнение (ЕС) 2016/109 на Комисията от 27 януари 2016 година относно отказ да бъде одобрен полихексаметилен бигуанид (PHMB) (1600; 1.8) като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 1, 6 и 9 (Текст от значение за ЕИП)