Věc T-174/11: Usnesení Tribunálu ze dne 21. března 2012 — Modelo Continente Hipermercados v. Komise ( „Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Režim podpor umožňující daňové odpisy finančního goodwillu vzniklého nabytím podílu v zahraničních podnicích — Rozhodnutí, kterým se prohlašuje režim podpor za neslučitelný se společným trhem a kterým se nenařizuje navrácení podpor — Nedostatek osobního dotčení — Nepřípustnost“ )