Věc T-68/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. května 2016 – Post Bank Iran v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Námitka protiprávnosti — Článek 46 odst. 2 nařízení (EU) č. 267/2012 — Článek 215 SFEU — Článek 20 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2010/413/SZBP, ve znění článku 1 bodu 7 rozhodnutí 2012/35/SZBP — Článek 23 odst. 2 písm. d) nařízení č. 267/2012 — Základní práva — Články 2 SEU, 21 SEU a 23 SEU — Články 17 a 52 Listiny základních práv — Nesprávné posouzení — Rovné zacházení — Zákaz diskriminace — Zásada řádné správy — Povinnost uvést odůvodnění — Zneužití pravomoci — Legitimní očekávání — Proporcionalita“