Заключение на генералния адвокат M. Szpunar, представено на 20 април 2016 г. Заключение на генералния адвокат M. Szpunar, представено на 20 април 2016 г.#Федерална република Германия срещу Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз.#Жалба за отмяна — Избор на правното основание — Член 43, параграф 2 ДФЕС или член 43, параграф 3 ДФЕС — Обща организация на пазарите на селскостопански продукти — Регламент (ЕС) № 1308/2013 — Член 7 — Регламент (ЕС) № 1370/2013 — – Член 2 — Мерки за определяне на цените — Референтни прагове — Интервенционни цени.#Дело C-113/14.