Решение на Комисията от 26 януари 1994 година относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при вноса на месни продукти от Бахрейн и за изменение на Решение 79/542/ЕИО на Съвета и Решение 91/449/ЕИО на Комисията (текст от значение за ЕИП)$