Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 21/97 от 2 май 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП$