Дело T-409/12: Решение на Общия съд от 19 януари 2016 г. — Mitsubishi Electric/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на проекти за комутационни апарати с газова изолация — Решение, прието вследствие на частичната отмяна от Общия съд на първоначалното решение — Глоби — Задължение за мотивиране — Принцип на добра администрация — Право на защита — Равно третиране — Пропорционалност — Грешка в преценката — Начален размер — Степен, в която предприятието е допринесло за нарушението — Възпиращ коефициент)