Izvedbeni sklep Komisije (EU, Euratom) 2016/2059 z dne 23. novembra 2016 o spremembi Odločbe Komisije 90/177/Euratom, EGS o pooblastitvi Belgije, da pri izračunu osnove za lastna sredstva iz naslova DDV ne upošteva nekaterih kategorij transakcij in uporabi nekatere približne ocene (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 7398)$