Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/138 на Комисията от 2 февруари 2016 година относно неодобряването на активното вещество 3-децен-2-он в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (Текст от значение за ЕИП)