Информация за датата на влизане в сила на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, относно рамково споразумение между Европейски съюз и Република Тунис за общите принципи на участие на Република Тунис в програми на Съюза