Определение на Съда (трети състав) от 14 май 1985 г. # Marie-Reine Meyer, по съпруг Hansen, срещу Икономически и социален комитет. # Дело 14/84 rév. Meyer/ИСК TITJUR