Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на11 юли 1978 г.