Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на7 март 1979 г.