Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7824 — Vita Central Europe/Walmark) (Текст от значение за ЕИП)