Pardini Решение на Съда от 26 юни 1980 г. # Fratelli Pardini SpA. # Искане за преюдициално заключение: Tribunale civile e penale di Lucca - Италия. # Дело 808/79. TITJUR