Регламент (ЕС) 2016/1198 на Комисията от 22 юли 2016 година за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (Текст от значение за ЕИП)$