Регламент за изпълнение (ЕС) № 1030/2014 на Комисията от 29 септември 2014 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на единните формати и на датата за оповестяване на стойностите, използвани за идентифициране на глобални системно значими институции, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП