Заключение на генералния адвокат Léger представено на17 декември 1998 г.