Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7873 — Worldline/Equens/PaySquare) (Текст от значение за ЕИП)