Решение (EС) 2016/1352 на Съвета от 4 август 2016 година относно Правилника, приложим за националните експерти, командировани в Европейската агенция по отбраната, и за отмяна на Решение 2004/677/ЕО