Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (EС) № 208/2014 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (EС) 2016/311 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна