PROPCELEX Регламент (EO) № 2025/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година за изменение на Регламент (EO) № 796/2004 относно определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители