Известие на Комисията съгласно член 4, параграф 17 от протокол 1 към Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и държавите от ЮАОР, страни по СИП, относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество Известие относно преработения списък с материали с произход от Южна Африка, които не могат директно да се внасят в ЕС безмитно и без квоти и за които не се прилага кумулацията, предвидена в член 4, параграф 2 от протокол 1 към СИП ЕС — ЮАОР 2020/C 156/03