Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на десетото заседание на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители относно предложението за изменение на приложение А