Дело T-171/13: Решение на Общия съд от 2 февруари 2016 г. — Benelli Q. J/СХВП — Demharter (MOTOBI B PESARO) (Марка на Общността — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Общността „MOTOBI B PESARO“ — Реално използване на марката — Член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Доказателства против искането за отмяна, представени след изтичане на определения срок — Невземане предвид — Правомощие за преценка на апелативния състав — Разпоредба в обратен смисъл — Обстоятелства, които не допускат вземането предвид на допълнителни или допълващи доказателства — Член 76, параграф 2 от Регламент № 207/2009 — Правило 50, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 2868/95)